[صفت]

خیلی

( خ-ی-ل-ی )
1 many much , a lot of

many /ˈmen.i/ /ˈmeni/


much /mʌtʃ/ /mʌtʃ/


a lot of /ə lɑt ʌv/ /ə lɒt ɒv/

[قید]

خیلی

( خ-ی-ل-ی )
1 very

very /ˈveri/ /ˈveri/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان