1 زیاد

مترادف و متضاد a lot lots plenty few little
not much
نه زیاد/نه خیلی
 • 1. ‘Got any money?’ ‘Not much.’
  1. «پول همراهت داری؟» «نه خیلی.»
 • 2. "Is there any wine left?" "Not much."
  2. «آیا شرابی باقی مانده است؟» «نه زیاد.»
to say much
زیاد حرف زدن
 • Peter didn't say much in the meeting.
  "پیتر" در جلسه زیاد حرف نزد.
[قید]

much

/mʌtʃ/
غیرقابل مقایسه

2 خیلی

معادل ها در دیکشنری فارسی: بسیار خیلی زیاد
مترادف و متضاد a good deal a lot
very much
بسیار زیاد/خیلی
 • I’m feeling very much better, thank you.
  خیلی بهترم، ممنون.
much better/worse ...
خیلی بهتر/بدتر و...
 • 1. That's a much better idea.
  1. آن ایده خیلی بهتر است.
 • 2. Your apartment is much bigger than mine.
  2. آپارتمان تو خیلی بزرگتر از مال من است.
too much/much too
خیلی/زیادی
 • 1. The other one was much too expensive.
  1. آن یکی خیلی گران بود.
 • 2. You worry too much.
  2. تو زیادی نگران هستی.
much the same as
خیلی شبیه ... بودن
 • My new job is much the same as the old one.
  شغل جدید من خیلی شبیه شغل قدیمی‌ام است.
[تخصیص گر]

much

/mʌtʃ/

3 زیاد خیلی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آنچنان بسیار زیاد
 • 1.I'd love to come but I've got too much work.
  1. من دوست دارم بیایم اما خیلی زیاد کار دارم.
 • 2.I've had so much food.
  2. من خیلی زیاد غذا خورده‌ام.
 • 3.Much work remains to be done.
  3. کار زیادی برای انجام دادن باقی می‌ماند.
 • 4.She doesn't earn much money.
  4. او پول زیادی درنمی‌آورد.
as much ... as
هر چقدر ...
 • Take as much time as you like.
  می‌توانی هر چقدر زمان می‌خواهی داشته باشی.
so much ... that
آنقدر زیاد... که
 • There was so much traffic that we were an hour late.
  آنقدر ترافیک زیاد بود که یک ساعت دیر کردیم.
much of the ...
بیشتر ...
 • I lay awake for much of the night.
  من بیشتر شب را بیدار ماندم.

4 تمام و کمال

not much of a…
...تمام و کمال نبودن
 • 1. I'm not much of a cook.
  1. من یک آشپز تمام و کمال نیستم.
 • 2. It's not much of a job, but it pays the bills.
  2. شغل تمام و کمالی نیست، اما با آن پول کافی (برای مایحتاجم) درمی‌آورم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان