[صفت]

much-maligned

قابل مقایسه

1 بسیار مورد انتقاد قرار گرفته

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان