[اسم]

MSc

(Master of Science)
/ɛm ɛs si/
غیرقابل شمارش

1 مدرک کارشناسی ارشد رشته های فنی فوق لیسانس رشته های فنی

to be/have/do an MSc
کارشناس ارشد بودن/کارشناسی ارشد داشتن
to study for a an MSc degree
(در مقطع) کارشناسی ارشد درس خواندن
  • I'm studying for an MSc degree in Chemistry .
    من دارم کارشناسی ارشد [فوق لیسانس] شیمی می خوانم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان