[اسم]

MRI

(magnetic resonance imaging)
/ˌem ɑːr ˈaɪ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ام‌آرآی (نوعی تصویربرداری تشخیصی پزشکی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: ام‌آرآی
an MRI scan
تصویربرداری ام‌آرآی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان