[اسم]

MRI

(magnetic resonance imaging)
/ˌem ɑːr ˈaɪ/
قابل شمارش

1 ام آر آی نوعی تصویربرداری تشخیصی پزشکی

an MRI scan
تصویربرداری ام آر آی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان