دیکشنری انگلیسی به فارسی

very

/ˈver.i/
/ˈvɛri/

[قید]

[صفت]