[قید]

very

/ˈveri/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خیلی بسیار

معادل ها در دیکشنری فارسی: بسیار خیلی
مترادف و متضاد extremely greatly highly immensely really little
 • 1.He's very kind.
  1. او خیلی مهربان است.
 • 2.She was very pleased.
  2. او بسیار راضی بود.
 • 3.Think about it very carefully before deciding.
  3. قبل از تصمیم گرفتن بسیار بادقت به آن فکر کن.
very much
خیلی/بسیار زیاد
 • 1. I like her very much.
  1. من به او بسیار علاقه‌مندم.
 • 2. Thank you very much.
  2. خیلی متشکرم.
کاربرد قید very به معنای خیلی یا بسیار
معادل قید very در فارسی "خیلی" یا "بسیار" است. این قید قبل از صفات، تعیین‌کننده‌ها [وابسته‌های اسم] و دیگر قیدها برای بیان و تأکید بر شدت و میزان چیزی می‌آید. مثال"
"very small" (بسیار کوچک)
"very quick" (بسیار سریع)
[صفت]

very

/ˈveri/
غیرقابل مقایسه

2 دقیقاً همان

معادل ها در دیکشنری فارسی: همین همان
مترادف و متضاد exact
at this very moment
دقیقاً در همین لحظه
 • He might be phoning her at this very moment.
  او ممکن است دقیقاً در همین لحظه به او تلفن کند.
the very thing
دقیقاً (همان) چیزی
 • That's the very thing I need.
  آن دقیقاً چیزی است که نیاز دارم.
the very person
دقیقاً همان کسی
 • You are the very person I wanted to see!
  تو دقیقاً همان کسی هستی که می‌خواستم ببینم!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان