[صفت]

همان

( ه-م-ا-ن )
1 same very , that

same /seɪm/ /seɪm/


very /ˈveri/ /ˈveri/


that /ðæt/ /ðæt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان