[فعل]

to accredit

فعل گذرا و ناگذر

1 منصوب کردن منتسب کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: مامور کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان