دیکشنری انگلیسی ⇆ فارسی

across

/əˈkrɑs/
/əˈkrɒs/

[حرف اضافه]

[قید]