[صفت]

adventurous

/ædˈvɛnʧərəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more adventurous] [حالت عالی: most adventurous]

1 ماجراجو پرماجرا، ماجراجویانه

مترادف و متضاد adventuresome unadventurous
  • 1.Lydia is a person who has always had an adventurous spirit.
    1. "لیدیا" شخصی است که همیشه روحیه ماجراجویی داشته‌است.
  • 2.She led an adventurous life.
    2. او زندگی پرماجرایی دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان