[صفت]

afraid

/əˈfreɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more afraid] [حالت عالی: most afraid]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ترسیده

معادل ها در دیکشنری فارسی: بیمناک ترسان هراسان
مترادف و متضاد frightened scared terrified brave unafraid
to (not) be afraid
ترسیدن/نترسیدن
 • 1. Don't be afraid.
  1. نترس.
 • 2. He was suddenly afraid.
  2. او ناگهان ترسید.
to be afraid of somebody/something
از کسی/چیزی ترسیدن
 • 1. Are you afraid of spiders?
  1. آیا از عنکبوت می‌ترسی؟
 • 2. It's all over. There's nothing to be afraid of now.
  2. همه‌چیز تمام شد. الان دیگر چیزی برای ترسیدن وجود ندارد.
 • 3. She's afraid of water.
  3. او از آب می‌ترسد.
to be/feel afraid of doing something
از انجام کاری ترسیدن
 • I feel afraid of going out alone at night.
  من از تنها بیرون‌رفتن در شب می‌ترسم.
to be afraid to do something
از انجام کاری ترسیدن
 • 1. Don't be afraid to ask if you don't understand.
  1. از سوال پرسیدن نترس اگر نمی‌فهمی.
 • 2. She was afraid to open the door.
  2. او از بازکردن در می‌ترسید [می‌ترسید در را باز کند].
to be afraid that…
ترسیدن اینکه ...
 • He was afraid that the other kids would laugh at him.
  او می‌ترسید که بقیه بچه‌ها به او بخندند.
to be afraid for somebody/something
برای کسی/چیزی ترسیدن [نگران بودن]
 • I'm not afraid for me, but for the baby.
  برای خودم نمی‌ترسم [نگران نیستم]، بلکه برای بچه (نگرانم).

2 متأسف متأسفانه

مترادف و متضاد apologetic regretful sorry
I'm afraid.
متأسفانه.
 • I can't help you, I'm afraid.
  نمی‌توانم کمکت کنم متأسفانه.
I'm afraid ...
متأسفم/متأسفانه ...
 • I am afraid I cannot help you in this matter.
  متأسفم، در این مسئله نمی‌توانم کمکتان کنم.
I'm afraid not.
نه، متأسفانه.
 • 1. "Would You come?" "I'm afraid not."
  1. «می‌آیید؟» «نه، متأسفانه.»
 • 2. “Is there any left?” “I'm afraid not.”
  2. «چیزی مانده است؟» «نه، متأسفانه.»
I'm afraid so.
بله، متأسفانه/متأسفانه همینطور است.
 • “Will it hurt?” “I'm afraid so.”
  «درد خواهد داشت؟» «بله، متأسفانه.»
I'm afraid to say.
متأسفانه باید بگویم/متأسفانه.
 • He's no better, I'm afraid to say.
  متأسفانه باید بگویم که او بهتر نیست [متأسفانه او بهتر نیست].
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان