[اسم]

afternoon

/ˌæf.tərˈnuːn/
قابل شمارش

1 بعدازظهر

 • 1. He's been in a bad mood all afternoon.
  1 . او تمام بعدازظهر را بد خلق بوده‌است.
 • 2. It was a sunny afternoon.
  2 . یک بعدازظهر آفتابی بود.
 • 3. Let's go to the park this afternoon.
  3 . بیا این بعدازظهر [امروز بعدازظهر] به پارک برویم.
 • 4. She's coming by on Wednesday afternoon.
  4 . او چهارشنبه بعدازظهر (به ما) سر می‌زند.
کاربرد واژه afternoon به معنای بعدازظهر
واژه afternoon (به معنای بعدازظهر) برای اشاره به اوقات زمانی از بعد از ساعت 12 ظهر تا تقریباً 6 عصر استفاده می‌شود.
اصطلاح "this afternoon" به معنای "امروز بعدازظهر" است. اگر بخواهیم به روزهای دیگر اشاره کنیم باید از قیدهای زمانی مناسب استفاده کنیم، مثلا:
"Wednesday afternoon" (چهارشنبه بعدازظهر)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان