[اسم]

afternoon

/ˌæf.tərˈnuːn/
قابل شمارش

1 بعدازظهر

معادل ها در دیکشنری فارسی: بعد از ظهر
 • 1.He's been in a bad mood all afternoon.
  1. او تمام بعدازظهر را بد خلق بوده‌است.
 • 2.It was a sunny afternoon.
  2. یک بعدازظهر آفتابی بود.
 • 3.Let's go to the park this afternoon.
  3. بیا این بعدازظهر [امروز بعدازظهر] به پارک برویم.
 • 4.She's coming by on Wednesday afternoon.
  4. او چهارشنبه بعدازظهر (به ما) سر می‌زند.
کاربرد واژه afternoon به معنای بعدازظهر
واژه afternoon (به معنای بعدازظهر) برای اشاره به اوقات زمانی از بعد از ساعت 12 ظهر تا تقریباً 6 عصر استفاده می‌شود.
اصطلاح "this afternoon" به معنای "امروز بعدازظهر" است. اگر بخواهیم به روزهای دیگر اشاره کنیم باید از قیدهای زمانی مناسب استفاده کنیم، مثلا:
"Wednesday afternoon" (چهارشنبه بعدازظهر)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان