[اسم]

AIDS

(Acquired Immune Deficiency Syndrome)
/eɪdz/
غیرقابل شمارش

1 ایدز (بیماری) سندرم نقص ایمنی اکتسابی

  • 1. She has AIDS.
    1 . او بیماری ایدز دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان