دیکشنری انگلیسی به فارسی

all

/ɔːl/
/ɔːl/

[قید]

[ضمیر]