[صفت]

amateur

/ˈæməˌtɜr/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more amateur] [حالت عالی: most amateur]

1 تازه‌کار غیر حرفه‌ای (ورزش، هنر و ...)

disapproving
مترادف و متضاد dilettante inexpert non-professional expert professional
  • 1. an amateur photographer
    1 . یک عکاس تازه‌کار
[اسم]

amateur

/ˈæməˌtɜr/
قابل شمارش

2 آماتور تازه‌کار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان