[ضمیر]

anything

/ˈen.iːˌθɪŋ/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 هیچ‌چیز چیزی

معادل ها در دیکشنری فارسی: چیزی هیچ چیز هیچ‌چیز
 • 1.Did you notice anything strange about him?
  1. آیا متوجه هیچ‌چیز عجیبی در مورد او شدی؟
 • 2.I didn't eat anything.
  2. من هیچ‌چیز [چیزی] نخوردم.
 • 3.Is there anything I can do to help?
  3. آیا هیچ‌چیز [چیزی] هست که بتوانم برای کمک انجام دهم؟
 • 4.Was there anything else you wanted to say?
  4. آیا هیچ‌چیز [چیز] دیگری بود که بخواهی بگویی؟
کاربرد ضمیر anything به معنای هیچ‌چیز
ضمیر anything به معنای هیچ‌چیز در جملات منفی و سوالی استفاده می‌شود و این مفهوم را می‌رساند که هیچ چیزی از اسم یا فعل مورد نظر ما وجود ندارد. مثلا:
".I didn't eat anything" (من هیچ‌چیز نخوردم)
"?Is there anything I can do to help" (آیا هیچ‌چیز هست که بتوانم برای کمک انجام دهم؟)

2 هر چیز هر کار

معادل ها در دیکشنری فارسی: هر چیز
مترادف و متضاد all the things everything nothing
 • 1.Tom will eat anything!
  1. "تام" هر چیزی را می‌خورد!
 • 2.We can do anything you like.
  2. ما می‌توانیم هر چیزی [کاری] که بخواهید انجام دهیم.
کاربرد ضمیر anything به معنای هر چیز
ضمیر anything به معنای هر چیز برای اشاره به چیزهایی استفاده می‌شود که هویت یا نوع آن چیزها اهمیتی ندارد. مثلا:
".We can do anything you like" (ما می‌توانیم هر چیزی [کاری] که بخواهید انجام دهیم.)
".I'm so hungry, I'll eat anything" (من خیلی گرسنه هستم، هر چیزی را می‌خورم!)
در این مثال‌ها هویت یا نوع خاصی از این اسم‌ها یا کارها مدنظر نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان