[اسم]

April

/ˈeɪprəl/
قابل شمارش

1 آوریل ماه آوریل

معادل ها در دیکشنری فارسی: آوریل
 • 1.We came back in April.
  1. ما در (ماه) آوریل برگشتیم.
next/last April
آوریل بعد/گذشته
 • 1. I took a course in London last April.
  1. من آوریل (سال) قبل یک دوره آموزشی در لندن داشتم.
 • 2. I'm taking a course in London next April.
  2. من آوریل (سال) بعد یک دوره آموزشی در لندن دارم.
on April ...th
در ..ام آوریل
 • The meeting will be on April 6th.
  جلسه در ششم آوریل برگزار خواهد شد.
the ...th of April
...ام آوریل
 • The meeting was held on the fourth of April.
  جلسه در چهارم آوریل برگزار شد.
توضیحاتی در رابطه با ماه April یا آوریل
April یا آوریل چهارمین ماه میلادی است. این ماه سی روزه است و تقریبا معادل 11 فروردین تا 10 اردیبهشت در تقویم شمسی است. واژه April اسم خاص محسوب می‌شود و همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود و حرف تعریف نمی‌گیرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان