[اسم]

archer

/ˈɑːrtʃər/
قابل شمارش

1 کمان‌دار

  • 1. The expert archer hit the target every time.
    1 . کمان‌دار قهار هر بار به هدف زد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان