[حرف اضافه]

around

/əˈrɑʊnd/

1 دور اطراف، طرف

مترادف و متضاد encircling surrounding
around somebody/something
دور کسی/چیزی
 • He put his arm around her.
  او دست‌هایش را دور او انداخت.
around the corner
آن طرف نبش
 • Our house is just around the corner.
  خانه ما درست آن طرف نبش است.
around the bend
آن طرف پیچ
 • The bus came around the bend.
  اتوبوس از آن طرف پیچ آمد.
a way around the problem
راهی برای دور زدن مسئله
 • There must be a way around the problem.
  باید راهی برای دور زدن مسئله وجود داشته باشد.

2 سرتاسر

around someplace
سرتاسر جایی
 • There are 2 billion English speakers around the world.
  2 میلیارد متکلم زبان انگلیسی در سرتاسر جهان وجود دارد.
[قید]

around

/əˈrɑʊnd/
قابل مقایسه

3 حدود حدوداً

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیرامون در حول و حوش مقارن
مترادف و متضاد about approximately roughly exactly
around + time
حدوداً/حدود + قید زمان
 • 1. He arrived around five o'clock.
  1. او حدوداً ساعت پنج رسید.
 • 2. I saw her around two months ago.
  2. حدود دو ماه پیش او را دیدم.
around + amount
حدود/حدوداً + قید مقدار
 • 1. She earns around forty thousand dollars a year.
  1. او حدوداً چهل هزار دلار در سال درآمد دارد.
 • 2. The cost would be somewhere around $1,500.
  2. هزینه آن چیزی حدود 1500 دلار می‌شود.

4 اطراف طرف، دور

معادل ها در دیکشنری فارسی: حول دور اطراف
مترادف و متضاد all over on all sides on every side
all around
دورتادور
 • His yard has a fence all around it.
  حیاط او دورتادورش حصار دارد.
all around
در همه طرف
 • I could hear laughter all around.
  من می‌توانستم در همه طرف صدای خنده بشنوم.
to walk/run around
در اطراف قدم زدن/دویدن
 • She went into town and spent two hours just walking around.
  او به شهر رفت و دو ساعت را فقط در اطراف قدم زد.
to travel around
اطراف را گشتن [سفر کردن]
 • I'm going to fly to Peru and travel around for six weeks.
  می‌خواهم با هواپیما به "پرو" بروم و شش هفته در آن اطراف بگردم.
to go around
دور زدن [چرخیدن]
 • How do you make the wheels go around?
  چه کار می‌کنی که چرخ‌ها می‌چرخند؟
to show somebody around
اطراف را به کسی نشان دادن
 • This is our new office—Kay will show you around.
  این دفتر جدید ماست؛ "کی" اطراف را به شما نشان خواهد داد.

5 به عقب به ‌پشت، به طرف مخالف

مترادف و متضاد in the opposite direction
to turn around
به عقب چرخیدن [برگشتن و نگاه کردن]
 • Jonny turned around and looked at her
  "جانی" به عقب چرخید [برگشت] و به او نگاه کرد.
to look around
به پشت نگاه کردن [برگشتن و نگاه کردن]
 • They looked around when he called.
  آنها وقتی او صدایشان زد، برگشتند و به پشت سر نگاه کردند.

6 در (این) نزدیکی حوالی

around here
در (این) نزدیکی [حوالی]
 • 1. Is there a bank around here?
  1. آیا در (این) نزدیکی [حوالی] بانک هست؟
 • 2. Where's a taxi stand around here?
  2. ایستگاه تاکسی در این حوالی کجاست؟

7 قطر (داشتن) پهنا (داشتن)

 • 1.That was an old tree that was at least ten feet around.
  1. آن یک درخت کهنسال بود که حداقل ده پا قطر داشت.

8 موجود (بودن) دردسترس

to be around
موجود/دردسترس بودن
 • 1. Digital television has been around for some time now.
  1. تلویزیون دیجیتال الان مدتی است که دردسترس بوده است.
 • 2. I knocked but there was no one around.
  2. من در زدم، اما کسی نبود.
 • 3. There was more money around in those days.
  3. آن روزها پول بیشتری موجود بود.

9 فعال (بودن) روی کار، در عرصه (چیزی)

to be around
فعال/روی کار بودن
 • 1. Madonna has been around since the 1980s.
  1. "مدونا" از دهه 80 فعال بوده است.
 • 2. The new tennis champion could be around for a long time.
  2. قهرمان جدید تنیس، می‌تواند برای مدتی طولانی روی کار بماند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان