[صفت]

avant-garde

/ˌævɑ̃ː ˈɡɑːrd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more avant-garde] [حالت عالی: most avant-garde]

1 پیشرو پیشگام، آوانگارد

معادل ها در دیکشنری فارسی: آوانگارد پیشتاز
[اسم]

avant-garde

/ˌævɑ̃ː ˈɡɑːrd/
قابل شمارش

2 پیشرو (فرد، روش و ... )

معادل ها در دیکشنری فارسی: آوانگارد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان