[اسم]

avalanche

/ˈævəˌlænʧ/
قابل شمارش

1 بهمن (برف)

معادل ها در دیکشنری فارسی: بهمن
  • 1.The house got buried under the avalanche.
    1. آن خانه زیر بهمن مدفون شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان