[فعل]

to babysit

/ˈbeɪbisɪt/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: babysat] [گذشته: babysat] [گذشته کامل: babysat]

1 از بچه نگهداری کردن

مترادف و متضاد sit take care of babies
  • 1. Would you babysit for me ?
    1 . از بچه من نگهداری می کنید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان