[اسم]

barmaid

/ˈbɑːrmeɪd/
قابل شمارش

1 پیشخدمت بار (خانم)

  • 1.From the way she was dressed, Sarah assumed she was one of the barmaids.
    1. جوری که او لباس پوشیده بود، سارا حدس زد که باید یکی از پیش خدمت های بار باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان