[اسم]

boot

/buːt/
قابل شمارش

1 چکمه کفش لبه‌دار بلند، پوتین

leather/cowboy... boots
چکمه‌های چرمی/گاوچرانی و...
 • He bought some sturdy leather boots.
  او یک چکمه چرمی محکم خرید.
a pair of boots
یک جفت چکمه
 • I really need a new pair of boots this winter.
  من واقعا امسال زمستان به یک جفت چکمه نو نیاز دارم.

2 صندوق عقب (اتومبیل)

مترادف و متضاد trunk
 • 1. I'll put the luggage in the boot.
  1 . چمدان‌ها را در صندوق عقب می‌گذارم.
 • 2. The new model has a bigger boot.
  2 . مدل جدید (خودرو) صندوق عقب بزرگ‌تری دارد.
[فعل]

to boot

/buːt/
فعل گذرا
[گذشته: booted] [گذشته کامل: booted]

3 بیرون کردن با اردنگی بیرون کردن

informal
مترادف و متضاد throw out
to boot somebody out (of something)
کسی را (از جایی) بیرون کردن
 • He booted me out of his office.
  من را از دفترش بیرون کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان