[صفت]

bright

/brɑɪt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: brighter] [حالت عالی: brightest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 روشن (رنگ) براق

مترادف و متضاد brilliant strong vivid dark dull
 • 1.He said hello and I felt my face turn bright red.
  1. او سلام گفت و من احساس کردم صورتم قرمز روشن شد.
 • 2.Leslie always wears bright colors.
  2. "لزلی" همیشه رنگ‌های روشن [لباس‌های رنگ روشن] می‌پوشد.

2 باهوش هوشمندانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: تیز هوشمندانه
 • 1.They were bright children, always asking questions.
  1. آنها بچه‌های باهوشی بودند، همیشه سؤال می‌پرسیدند.
bright ideas
ایده‌های هوشمندانه

3 سرزنده پرشور و حرارت

 • 1.You're very bright and cheery!
  1. بسیار سرزنده و خوشحال هستید!
 • 1.It was a bright sunny day.
  1. روز آفتابی روشنی بود.
 • 2.That lamp is very bright.
  2. (نور) آن چراغ بسیار تابناک است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان