[حرف ندا]

bye

(goodbye)
/bɑɪ/

1 خداحافظ خدا نگهدار

informal
مترادف و متضاد bye-bye goodbye see you so long hello hi
  • 1. Are you going? Bye now.
    1 . داری می‌روی؟ خدا نگه دار.
  • 2. Bye! We'll see you soon.
    2 . خداحافظ! ما به زودی شما را می بینیم.
کاربرد حرف ندای bye به معنای حداحافظ
حرف ندای bye حالت غیررسمی واژه goodbye (به معنای خداحافظ، خدانگه دار) است که افراد هنگام جدا شدن از هم یا قطع کردن مکالمه پشت تلفن از آن استفاده می کنند. البته این حرف ندا یک حالت غیر رسمی دیگر هم دارد و آن "bye-bye" است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان