[قید]

carefully

/ˈker.fə.li/
غیرقابل مقایسه

1 بادقت بااحتیاط

مترادف و متضاد cautiously carelessly
  • 1. Drive carefully on those icy roads.
    1 . در آن جاده‌های یخ زده با احتیاط رانندگی کنید.
  • 2. It was a carefully prepared speech.
    2 . آن یک سخنرانی به دقت تنظیم شده بود.
  • 3. She carefully folded the letter and put it in her pocket.
    3 . او با دقت نامه را تا کرد و در جیبش گذاشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان