[اسم]

champagne

/ʃæmˈpeɪn/
غیرقابل شمارش

1 شامپاین

culturally sensitive
مترادف و متضاد bubbly
  • 1. We always celebrate our wedding anniversary with a bottle of champagne.
    1 . ما همیشه سالگرد ازدواج مان را با یک بطری شامپاین جشن میگیریم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان