[قید]

clockwise

/ˈklɑˌkwaɪz/
غیرقابل مقایسه

1 در جهت گردش عقربه های ساعت ساعتگرد

  • 1. Turn the handle clockwise.
    1 . دستگیره را در جهت گردش عقربه های ساعت بچرخان.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان