[عبارت]

counter someone's criticism

/ˈkaʊntər ˈsʌmˌwʌnz ˈkrɪtɪˌsɪzəm/

1 به انتقاد کسی پاسخ دادن جواب انتقاد کسی را دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان