[صفت]

couth

قابل مقایسه

1 مودبانه

[اسم]

couth

قابل شمارش

2 ادب خوش‌رفتاری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان