[صفت]

crucial

/ˈkruʃəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more crucial] [حالت عالی: most crucial]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مهم حیاتی

معادل ها در دیکشنری فارسی: حاد حیاتی مبرم
مترادف و متضاد critical essential
 • 1.A crucial decision
  1. یک تصمیم مهم
 • 2.A crucial element
  2. یک عنصر حیاتی
 • 3.Favorable weather is crucial to a good harvest.
  3. آب و هوای مناسب برای برداشت خوب محصول حیاتی است.
 • 4.Her work has been crucial to the project's success.
  4. کار او برای موفقیت پروژه حیاتی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان