[اسم]

diet

/ˈdɑɪ.ət/
قابل شمارش

1 رژیم غذایی

مترادف و متضاد nourishment selection of food
a healthy/balanced/poor/vegetarian... diet
رژیم غذایی سالم/متعادل/بد/گیاهخواری و...
 • It is important to have a balanced diet.
  داشتن یک رژیم غذایی متعادل مهم است.
in somebody’s diet
در رژیم غذایی کسی
 • the importance of vitamins and minerals in your diet
  اهمیت ویتامین‌ها و مواد معدنی در رژیم غذایی شما
diet of something
رژیم غذایی شامل چیزی
 • They exist on a diet of fish.
  آنها با رژیم غذایی ماهی زندگی می‌کنند.

2 رژیم (برای کاهش وزن)

مترادف و متضاد dietary regime dietary regimen binge
to go on a diet
رژیم گرفتن
 • I'm going on a diet.
  من دارم رژیم می‌گیرم.
to be on a diet
رژیم داشتن
 • No cake, thanks – I’m on a diet.
  کیک نه، ممنون؛ من رژیم دارم.
[فعل]

to diet

/ˈdɑɪ.ət/
فعل ناگذر
[گذشته: dieted] [گذشته: dieted] [گذشته کامل: dieted]

3 رژیم گرفتن

 • 1. I've been dieting for six months, and have lost some weight.
  1 . شش ماه است که رژیم گرفته‌ام و کمی وزن کمک کرده‌ام.
 • 2. She's always dieting but she never seems to lose any weight.
  2 . او همیشه در حال رژیم گرفتن است، اما هرگز به نظر نمی‌رسد وزنش کم شده باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان