[صفت]

different

/ˈdɪf.rənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more different] [حالت عالی: most different]

1 متفاوت مختلف

معادل ها در دیکشنری فارسی: مختلف متفاوت
مترادف و متضاد contrasting disparate distinct diverse alike like same similar
 • 1.She wears something different every day.
  1. او هر روز چیز متفاوتی می‌پوشد.
 • 2.We're reading a different book this week.
  2. ما این هفته کتاب متفاوتی می‌خوانیم.
to be different from somebody/something
با کسی/چیزی متفاوت بودن
 • American English is significantly different from British English.
  انگلیسی امریکایی به‌طور قابل ملاحظه‌ای با انگلیسی بریتانیایی متفاوت است.
to be different to somebody/something
با کسی/چیزی تفاوت داشتن
 • It's very different to what I'm used to.
  خیلی با چیزی که به آن عادت داشتم فرق می‌کند.
to be different than somebody/something
با کسی/چیزی متفاوت بودن
 • That's totally different than my experience in school.
  این کاملا با تجربه من در مدرسه متفاوت است.
to be no different
فرقی نداشتن
 • My son's terribly untidy; my daughter's no different.
  پسرم به‌شدت نامنظم است؛ دخترم هم فرقی ندارد.
کاربرد صفت different به معنای متفاوت
صفت different به معنای "متفاوت" یعنی چیزی/فردی با چیز/فردی دیگر یکسان نیست و شباهتی ندارد. مثلا:
".People often give very different accounts of the same event" (مردم معمولا از یک واقعه یکسان روایت‌های متفاوتی می‌کنند.)
".My son's terribly untidy; my daughter's no different" (پسرم به‌شدت نامنظم است؛ دخترم هم تفاوتی ندارد.)
صفت different به معنای "مختلف" مفهوم چیزی مجزا و متمایز دارد. مثلا:
".She offered us five different kinds of cake" (او به ما پنج نوع مختلف کیک پیشنهاد کرد.)
".I looked it up in three different dictionaries" (من آن (واژه) را در سه فرهنگ لغت مختلف نگاه کردم.)
ساختار Different from هم در انگلیسی آمریکایی و هم انگلیسی بریتانیایی کاربرد دارد و معنای "متفاوت بودن با" می‌دهد. مثلا:
".American English is significantly different from British English" (انگلیسی آمریکایی به‌طور قابل ملاحظه‌ای با انگلیسی بریتانیایی متفاوت است.)
ساختار Different to به معنای "متفاوت با" در انگلیسی بریتانیایی کاربرد دارد. در انگلیسی آمریکایی همین مفهوم را با ساختار different than می‌سازند. مثلا:
".Paul’s very different to his brother" (پال خیلی با برادرش متفاوت است.) انگلیسی بریتانیایی
".Your trains are different than ours" (قطارهای شما با مال ما متفاوت است.) انگلیسی آمریکایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان