[اسم]

dignitary

/ˈdɪgnəˌtɛri/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شخص عالی رتبه شخص والامقام

مترادف و متضاد VIP
  • 1.All of the high ranking dignitaries attended the economic summit.
    1. تمام اشخاص والامقام در جلسه ی اقتصادی شرکت کردند.
  • 2.Every dignitary in Washington was invited to the wedding.
    2. تمام اشخاص عالی رتبه به عروسی دعوت شده بودند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان