[اسم]

direction

/dəˈrɛkʃən/
قابل شمارش

1 جهت سمت

مترادف و متضاد orientation route way
in the direction of
به سمت چیزی
 • Tom went off in the direction of home.
  "تام" به سمت خانه حرکت کرد.
in somebody's direction
به سمت کسی
 • She glanced in his direction.
  او به سمتش نگاه کرد.
the opposite direction
جهت مخالف
 • They went away in opposite directions.
  آنها به جهت مخالف رفتند.
to change direction
تغییر مسیر دادن
 • Has the wind changed direction?
  آیا باد تغییر مسیر داده است؟

2 کارگردانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: کارگردانی
 • 1.There is some clever direction and the film is very well shot.
  1. کارگردانی زیرکانه است و فیلم، بسیار خوب فیلم‌برداری شده‌است.

3 مدیریت رهبری

under somebody's direction
تحت مدیریت کسی
 • Under his direction, the company has doubled its profits.
  تحت مدیریت او، شرکت سودش را دو برابر کرده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان