[عبارت]

do irreparable damage

/du ɪˈrɛpərəbəl ˈdæməʤ/

1 آسیب ترمیم‌ناپذیر زدن آسیب جبران‌ناپذیر زدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان