[صفت]

false

/fɔls/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: falser] [حالت عالی: falsest]
  • 1.He is a false prophet.
    1. او پیامبری دروغین است.
false documents
اسناد تقلبی

2 اشتباه نادرست

معادل ها در دیکشنری فارسی: نادرست مشتبه
مترادف و متضاد incorrect
  • 1."Paris is in Italy." "That's false. It's in France."
    1. «پاریس در ایتالیا است.» «اشتباه است [کردید]. (پاریس) در فرانسه است.»

3 مصنوعی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مصنوعی کاذب
false teeth
دندان مصنوعی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان