[صفت]

flying

/ˈflaɪɪŋ/
غیرقابل مقایسه

1 پرنده پرواز کننده

  • 1.a flying ant
    1 . یک مورچه پرنده
  • 2.unidentified flying objects
    2 . اشیای ناشناس پرنده [بشقاب پرنده ها]
[اسم]

flying

/ˈflaɪɪŋ/
قابل شمارش

2 پرواز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان