[صفت]

general

/ˈdʒen.rəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more general] [حالت عالی: most general]

1 کلی جامع

معادل ها در دیکشنری فارسی: کلی
مترادف و متضاد comprehensive overall universal localized specialist
general idea/term/description ...
ایده/واژه/توصیف و... کلی
 • It's a very general description.
  این یک توصیف بسیار کلی [جامع] است.

2 عمومی همگانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: همگانی عام عمومی
مترادف و متضاد common popular universal widespread restricted
general opinion/belief/consensus/knowledge ...
نظر/باور/اتفاق نظر/اطلاعات و... عمومی [همگانی]
 • 1. There is general concern about rising crime rates.
  1. نگرانی عمومی درباره نرخ روبه‌رشد جرم و جنایت وجود دارد.
 • 2. There seems to be general agreement on this matter.
  2. ظاهراً یک توافق همگانی در باب این مسئله وجود دارد.
[اسم]

general

/ˈdʒen.rəl/
قابل شمارش

3 ژنرال (ارتش) فرمانده

معادل ها در دیکشنری فارسی: ژنرال سردار
 • 1.General of the Army
  1. ژنرال نیروی زمینی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان