[صفت]

green

/griːn/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: greener] [حالت عالی: greenset]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سبز

معادل ها در دیکشنری فارسی: سبز
  • 1.My brother has green eyes.
    1. برادرم چشم‌های سبز دارد.
  • 2.The traffic light turned green.
    2. چراغ راهنمایی سبز شد.
green fields/hills
مزارع/تپه‌های سبز
green vegetables
سبزیجات سبز (رنگ)
کاربرد صفت green به معنای سبز
صفت green به معنای "سبز" به چیزهایی اطلاق می‌شود که رنگی شبیه چمن یا برگ درختان داشته باشند. مثلا:
"green beans" (نخود سبز)
صفت green به مکان‌های پوشیده از علف و چمن نیز گفته می‌شود. مثلا:
"green hills" (تپه‌های سبز)
صفت green وقتی همراه با انواع میوه می‌آید برخی اوقات معنای "نرسیده" می‌دهد. مثلا:
"green tomatoes" (گوجه‌فرنگی نرسیده)

2 (حفاظت از) محیط زیست دوستدار محیط زیست

معادل ها در دیکشنری فارسی: سبز
green issues
مسائل مربوط به (حفاظت از) محیط زیست
the Green Party
حزب (حفاظت از) محیط زیست
کاربرد صفت green به معنای محیط زیست
صفت green به معنای "محیط زیست" به سیاست هایی اطلاق می گردد که مربوط به محافظت از محیط زیست باشند. مثلا:
"the Green Party" (حزب (حفاظت از) محیط زیست)

3 تازه‌کار خام

معادل ها در دیکشنری فارسی: تازه‌کار خام کم‌تجربه
informal
مترادف و متضاد novice
  • 1.He is rather green and doesn't have enough experience to drive the large piece of machine yet.
    1. او نسبتا تازه‌کار است و هنوز تجربه کافی برای رانندگی کردن پشت آن ماشین سنگین را ندارد.
[اسم]

green

/griːn/
غیرقابل شمارش

4 سبز

معادل ها در دیکشنری فارسی: خرم سبز
dark green
سبز تیره
کاربرد واژه green به معنای سبز
واژه green به معنای سبز به چیزهایی گفته می‌شود که رنگی شبیه رنگ چمن یا برگ گیاهان داشته باشند. واژه green در نقش دستوری اسم، غیرقابل‌شمارش محسوب می‌شود و وقتی با حرف اضافه in می‌آید معنی "لباس سبز به تن داشتن" می‌دهد. مثلا:
".She was dressed in green" (او لباس سبز به تن داشت.)

5 چمن کوتاه کنار سوراخ (زمین گلف)

6 گرین (نام خانوادگی) (Green)

[فعل]

to green

/griːn/
فعل گذرا
[گذشته: greened] [گذشته: greened] [گذشته کامل: greened]

7 آگاه کردن درباره حفظ محیط زیست

an attempt to green industry bosses
تلاشی برای آگاه کردن روسای صنایع در حفظ محیط زیست
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان