1 [ضمیر مفعولی سوم شخص مفرد مونث] او، او را، به او

معادل ها در دیکشنری فارسی: او را به او
 • 1.I loved her.
  1. او را دوست داشتم.
 • 2.I wrote to her yesterday.
  2. دیروز، به او [برای او] نامه نوشتم.
 • 3.Where's Kate? Have you seen her?
  3. "کیت" کجاست؟ او را دیده‌ای؟
کاربرد ضمیر her
ضمیر her ضمیر ملکی مونث در زبان انگلیسی است که به‌عنوان مفعول، بعد از فعل یا بعد از حرف اضافه برای اشاره به یک زن یا دختر می‌آید که نام آن زن یا دختر قبلاً در جمله آمده و یا اینکه تشخیص مرجع ضمیر آسان است. مثال:
".The manager will be free soon—you can wait for her here" (مدیر به‌زودی وقتش آزاد می‌شود - می‌توانید اینجا منتظر او بمانید.)
[تخصیص گر]

her

/hɜːr/

2 [صفت ملکی سوم شخص مفرد مونث] -ش، -اش، -ِ او، -ِ او را، مال او

 • 1.I like her cooking.
  1. من دستپخت او را دوست دارم.
 • 2.It's not her fault.
  2. تقصیر او نیست.
 • 3.Tania has sold her car.
  3. "تانیا" اتومبیلش را فروخته است.
 • 4.That's her house.
  4. آن، خانه‌اش [خانه او] است.
کاربرد صفت ملکی her
صفت مونث her حالت ملکی ضمیر she و در واقع یک تخصیص‌گر است و برای نشان دادن مالکیت چیزی است که به زن یا دختری برمی‌گردد که یا قبلاً در جمله به اسم آن زن یا دختر اشاره شده یا اینکه تشخیص مرجع بسیار واضح است. مثلا:
".Meg loves her job" ("مگ" عاشق کارش است.)
".It's not her fault" (تقصیر او نیست.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان