[حرف ندا]

hi

/hɑɪ/

1 سلام

informal
مترادف و متضاد hello bye goodbye
 • 1.Hi guys!
  1. سلام بچه‌ها!
 • 2.Hi, how're you doing?
  2. سلام، حالت چطور است؟
to say hi (to someone)
به کسی سلام گفتن/کردن
 • 1. Aren't you going to say hi to him?
  1. نمی‌خواهی به او سلام کنی؟
 • 2. I just dropped by to say “hi”.
  2. فقط آمدم سلام کنم.
کاربرد حرف ندای hi به معنای سلام
حرف ندای hi حالت غیررسمی واژه hello به معنای سلام است که افراد هنگام رسیدن به هم یا شروع کردن مکالمه پشت تلفن از آن استفاده می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان