[عبارت]

hold someone in high regard

/hoʊld ˈsʌmˌwʌn ɪn haɪ rəˈgɑrd/

1 احترام فراوان برای کسی قایل شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان