[قید]

how many

/haʊ ˈmɛni/
غیرقابل مقایسه

1 چند چه تعداد

  • 1. How many hours do you work?
    1 . چند ساعت کار می کنی؟
  • 2. How many people are coming tonight?
    2 . چند نفر امشب می آیند؟
  • 3. How many students are there in each class?
    3 . چه تعداد دانش آموز در هر کلاس هستند؟
کاربرد قید how many به معنای چند
قید how many به معنای "چند" اگر قبل از برخی اسم های قابل شمارش بیاید، درباره تعداد و اندازه آن چیزها سوال می پرسد. مثلا:
"?How many hours do you work" (چند ساعت کار می کنی؟)
تصاویر
کلمات نزدیک
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان