[صفت]

important

/ɪmˈpɔːrtnt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more important] [حالت عالی: most important]

1 مهم با اهمیت

مترادف و متضاد crucial essential necessary paramount significant inessential insignificant unimportant
 • 1.What are the most important ideas in this text?
  1. چه چیزهایی مهم‌ترین ایده‌های داخل متن هستند؟
to be important that ...
مهم بودن که ...
 • It's important that you be here by 5 o'clock.
  مهم است که تا ساعت 5 اینجا باشی.
to be important to do something
مهم بودن انجام کاری
 • It’s important to tell the doctor all your symptoms.
  این مهم است که به دکتر تمام علائمت را بگویی.
the important thing
نکته مهم
 • The important thing is to keep the heat low or the sugar will burn.
  (نکته) مهم این است که حرارت را کم نگه داری وگرنه شکر می‌سوزد.
to be important to somebody
برای کسی مهم بودن
 • It's very important to me that you should be there.
  برای من خیلی مهم است که تو باید آنجا باشی.
to be important for somebody to do something
برای کسی انجام کاری مهم بودن
 • It is important for him to attend every day.
  برای او مهم است که هر روز حضور داشته باشد.
کاربرد صفت important به معنای مهم
صفت important به معنای "مهم" به چیزها یا افرادی گفته می‌شود که تاثیر زیادی بر افراد/چیزها داشته باشند و برای افراد باارزش و بااهمیت باشند. مثلا:
"an important decision" (یک تصمیم مهم)
"The important thing is to keep trying" (مهم این است که به تلاش کردن ادامه دهید.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان