[اسم]

kitchen

/ˈkɪtʃ.ən/
قابل شمارش

1 آشپزخانه

مترادف و متضاد cookery cooking area
  • 1.the kitchen table
    1 . میز آشپزخانه
  • 2.We usually eat breakfast in the kitchen.
    2 . ما معمولا صبحانه را در آشپزخانه می‌خوریم.
کاربرد واژه kitchen به معنای آشپزخانه
واژه kitchen به معنای "آشپرخانه" به اتاقی گفته می شود که در آن غذا درست می کنند. مثلا:
"We usually eat breakfast in the kitchen" (ما معمولا صبحانه را در آشپزخانه می خوریم.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان