[اسم]

lamb

/læm/
قابل شمارش

1 بره

a very clever lamb
یک بره زیرک

2 گوشت بره

a leg of lamb
ران بره
roasted lamb
گوشت بره کبابی شده
lamb chop/cutlet/stew ...
گوشت با استخوان/کتلت/تاس کباب گوشت بره
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان