[عبارت]

let's

(let us)
/lɛts/

1 بیا

let's do something
بیا کاری انجام دهیم
  • 1. After the film, let's go out to dinner.
    1. بعد از فیلم، بیا برای شام (خوردن) به بیرون بریم.
  • 2. Let's go. It's getting late.
    2. بیا برویم. دارد دیر می‌شود.
  • 3. Let's not argue.
    3. بیا بحث نکنیم.
تصاویر
کلمات نزدیک
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان