[عبارت]

listening to the radio

/ˈlɪsənɪŋ tu ðə ˈreɪdiˌoʊ/

1 گوش دادن به رادیو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان